1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. 2018/2019 YILI ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTAR TESELLÜM İŞLERİ VE ZİRAAT BİRİMİ HARİTA SERVİSİ HİZMETLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
2018/2019 YILI ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTAR TESELLÜM İŞLERİ VE ZİRAAT BİRİMİ HARİTA SERVİSİ HİZMETLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

2018/2019 YILI ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTAR TESELLÜM İŞLERİ VE ZİRAAT BİRİMİ HARİTA SERVİSİ HİZMETLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

2018/2019 YILI ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTAR TESELLÜM İŞLERİ VE ZİRAAT BİRİMİ HARİTA SERVİSİ HİZMETLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018/2019 YILI ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTAR TESELLÜM İŞLERİ VE ZİRAAT BİRİMİ HARİTA SERVİSİ HİZMETLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :2018/422672

1-İdarenin

a) Adresi                                          :KARS Erzurum karayolu üzeri 7.km / KARS 36360 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası       :4742135721 - 4742135733

c) Elektronik Posta Adresi           :tasdemir@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :        

ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNE BAĞLI KARS BÖLGESİ ARPAÇAY KANTARI :10 KİŞİ, AKYAKA BÖLGESİ AKYAKA KANTARI :12 KİŞİ, ZİRAAT BİRİMİ HARİTA SERVİSİ 1 KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 22+1 İLE 22 KİŞİ 30 GÜN, 1 KİŞİ 12 AY SÜRE İL ÇALIŞTIRILACAKTIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer              :Kars Şeker Fabrikası

c) Süresi                             :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer              :KARS ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati              :10.09.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde bir sözleşmeye bağlı, personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan hizmet alım işleri,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Şeker Fabrikası / Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARS ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber toplam 1527 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.