1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KATI ATIK TOPLAMA, SÜPÜRME VE TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/455929

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPAŞA MAH. KARADAĞ CAD. 19 36100 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232152 - 4742232155

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kars.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KATI ATIK TOPLAMA, SÜPÜRME VE TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İÇİN 14 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KARS/MERKEZ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 11(on bir) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YUSUFPAŞA MAH. KARADAĞ CAD. NO:19

b) Tarihi ve saati

:

30.10.2018 - 08:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

S.N.

ARAÇ CİNSİ

ADET

AÇIKLAMA

1

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu  

6

Çöp Kasası asgari 14 m3 azami 15m3,  En az 191 Kw  motor gücünde 2014 model ve üstü En 1501 standardına uygun  Konteyner Kaldırma Tertibatlı 

2

Yol süpürme makinası

1

Asgari 9 m3 kapasiteli, asgari 1700 Lt temiz su tanklı, vakumlu çift taraflı süpürge sistemli,  (süpürge tertibatı üst motordan tahrikli) Joystick Sistemli,  görüş fırça takip kamera sistemli, orta fırçalı, süpürge genişliği asgari 2m. olan, asgari191Kw motor gücünde 2017 model ve üstü 

3

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu  

4

Çöp Kasası asgari 8 m3 azami 9 m3,  en az 114 Kw  motor gücünde 2017 model ve üstü,  En 1501 standardına uygun  Konteyner Kaldırma Tertibatlı

4

Mini Damperli kamyon 

1

Asgari 2 azami 3 m3 asgari 96Kw motor gücünde 2017 model ve üstü, çöp kamyonlarına döküm yapabilecek nitelikte

5

Arazöz

1

En az 300 kw motor gücünde,  çift kabinli 5+1 kişilik (araç fabrika çıkışlı monoblok-çift kabin olarak dizayn edilmiş olmalıdır) azami yüklü ağırlığı en az 26 ton, en az 13.000 litre su taşıma kapasiteli, önünden su püskürtme fıskiyeli, en az 10 m uzunluğunda hortum ve yol yıkama ünitesine haiz, yerden su emiş ünitesiyle su emerek pompa aracılığıyla istenilen yere aktarabilecek nitelikte 2017 model ve üstü

6

Denetim Aracı 

1

Asgari 60 Kw motor gücünde, asgari 1400 cc motor hacminde ve 2017 model ve üstü, klimalı

7

Açık kasa damperli kamyon 

1

Asgari 20 Ton kapasiteli,  Hardox kasalı hafriyat  kamyonu 2017 model  asgari 243 Kw motor gücünde 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

İhale konusu hizmetin halk ve çevre sağlığı ile ilgili olması ve aksatılması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabileceğinden 1 adet Hidrostatik tip yol süpürme aracı, 1 adet Hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı, 1 adet arazöz (2.tip) ve 1 adet Konteyner yıkama aracının isteklinin kendi malı olması şartı aranmaktadır. 

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Demirbaş/amortisman defteri sunularak yapılacak belgelendirmede belgeyi imzalayan yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebecinin firmayı temsile yetkili olduğunun gösterir belgelerin teklif dosyasında sunulması zorunludur. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Araçların ihale tarihi itibarı ile trafiğe çıkmasına mani bir durumları olmadığı ve araç özelliklerinin Emniyet Müdürlüğü kayıtları ile uyumlu olduğu belgelendirilecektir (Muayene geçerliliği, trafikten men vb.). Belgelendirme gerekli bilgileri içeren ruhsat sunularak yapılabileceği gibi ilgili Bölge Trafik Müdürlüğünden alınmış yazı da kabul edilecektir.

Kendi malı olarak istenilen araç ve makinelerle ilgili, araç ve makinelerin ihale teknik şartnamesinde belirtilen özellik ve niteliklere uygun olduğunu gösteren AİTM (TSE Münferit araç uygunluk belgesi) ile birlikte üretici veya yetkili bayi veya satıcı tarafından verilen belgelerin ihale teklif zarfı kapsamında sunulması zorunludur. Teknik belgeyi düzenleyen kurumun üretici/yetkili bayi olduğunu ve belgeyi imzalayan kişinin kurumu temsile yetkili olduğunu gösterir belgelerin teklif dosyası içerisinde sunulması zorunludur. Üstyapılı araçların üst yapısının araçtan daha eski olmadığının tevsiki için üstyapının montaj tarihinde kesilmiş faturasının teklif dosyasında sunulması zorunludur. Yukarıda sayılan tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.

Aday veya istekli kendi malı olarak istenen araçları, gerek görülmesi halinde sunulan teknik özelliklerin teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi için, idarenin istediği tarih, saatte belirtilen adreste hazır bulunduracaktır. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ihale karara bağlanacaktır.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede araç-makine ile yapılan kentsel temizlik işleri veya çöp kamyonu kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARS BELEDİYESİ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KARS BELEDİYESİ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Bu haber toplam 1131 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.