1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. BİNA ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BİNA ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BİNA ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

BİNA ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ24 Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Isı Yalıtımı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/277757

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742125804 - 4742125811

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi24@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 adet hizmet binasında 6.200 m² ısı yalıtımı, 4.620 m² çatı örtüsü ve çevre düzenlemesi yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars İli

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Örnek Mahallesi KARS

b) Tarihi ve saati

:

29.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Yapım işlerine Benzer İş Grupları Tebliği''nde yer alan ''B-3 Grubu İşler '' benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve tatbikat sicil puanı (FDUP) (40PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (30 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

A.001 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 600,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 5000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (600/5000) *100 =  % 12

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 16,2 - % 16,5   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

SIRA NO

İŞ KALEMİ NO.

İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

1

A.001

İş İskelesi Kurularak 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

% 16,2 (eşit) ile % 16,5 (eşit) ve arasında ise

5

2

A.003

Beton, Sıva ve Benzeri Yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta Çimento Esaslı Mineral Sıva Yapılması

%2,2 (eşit) ile %2,4 (eşit) ve arasında ise

1

3

A.004

Söve Yüzeylere, Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (dış cephe)

% 4,5 (eşit) ile % 5 (eşit) ve arasında ise

1

4

A.005

Pencere Kenarı Söve Yapılması ve  Montajı

% 2,5 (eşit) ile % 2,75 (eşit) ve arasında ise

1

5

A.009

Sütun Başlık Söve Yapılması ve Montajı (Alt ve Üst Dahil)

% 2,3 (eşit) ile % 2,4 (eşit) ve arasında ise

1

6

A.010

Sütun Dikey Söve Yapılması ve Montajı

% 2,4 (eşit) ile % 2,7 (eşit) ve arasında ise

1

7

A.016

Her Türlü Ahşap Çatı Sökülmesi

% 1,3 (eşit) ile % 1,5 (eşit) ve arasında ise

1

8

A.019

Ahşaptan Oturtma Çatı Yapılması( Çatı Örtüsü Altı Tahta Kaplamalı)

% 14,8 (eşit) ile % 15,2 (eşit) ve arasında ise

5

9

A.020

Bazalt Bordür Yapılması ve Yerine Döşenmesi ( Bordür 20*25*50 cm Ebadlarında ve Pahlı)

% 2 (eşit) ile % 2,2 (eşit) ve arasında ise

1

10

A.021

Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması

% 3,1 (eşit) ile % 3,2 (eşit) ve arasında ise

1

11

A.024

Eğimli Çatılarda, Çatı Örtüsü Altına,3 mm Kalınlıkta Elastomer Esaslı, Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile Su Yalıtımı Yapılması

% 4 (eşit) ile % 4,1 (eşit) ve arasında ise

3

12

A.025

Mevcut Ahşap, Betonarme Yada Çelik Aşıklar Üzerine, 60 mm Polistren Yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) Çatı Paneli ile Çatı Örtüsü Yapılması.

% 18,8 (eşit) ile % 19,2 (eşit) ve arasında ise

5

13

A.027

Çatı Arasına Döşeme Üzerine, 10 cm Kalınlıkta Taşyünü Şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi

% 2,2 (eşit) ile % 2,5 (eşit) ve arasında ise

3

14

A.037

Bazalt Oluk Taşı Yapılması ve Yerine Döşenmesi( 50x20 cm Ebadlarında)

% 1,4 (eşit) ile % 1,6 (eşit) ve arasında ise

1

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (10 PUAN)

Teknik değer nitelik puanı 10 puan olarak belirlenecektir. Isı Yalıtımı İşleri İçin : 10.000 m² ve üstü tam (10) puan alacaktır. 10.000 m²'den küçük değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; Pilot ortağın iş deneyimi esas alınarak puanlama yapılacaktır. ( verilecek olan puan ortak sayısına bölünmeyecektir.)

Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde yapılan ısı yalıtımı da kabul edilecektir.

Puanlamada iş deneyim belge sayısına göre değil, toplam miktar (m²) dikkate alınacak olup belge sayısına sınırlama getirilmeyecektir.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş deneyim belgelerini ve bu iş deneyim belgelerini içeren tabloyuda bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Düzenlemesi yapılmıştır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü KARS adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Bu haber toplam 1034 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.