İLAN

  İLAN

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A+A-

                                                                                İLAN

                                                               KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALANMASINA VE ARSA SATIŞINA DAİR İHALE İLANI

               Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,aylık muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazların ve  Mülkiyeti Belediyemize ait Kars Merkez muhtelif mahallelerde ekli listede pafta, ada, parsel, yüzölçümleri ve birim fiyatları yazılı taşınmazların  2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralaması ve arsa satışı ihalesi yapılacaktır.

Madde-1:İDARENİN

   (a)Adı                                       :Kars Belediye Başkanlığı

   (b)Adresi                                  :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19

   (c)Telefon ve Fafs Numarası :Tel:0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55

   (d)Elektronik Posta Adresi     :www.kars.bel.tr

Madde-2:İHALE KONUSU

    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların kiralanması ve arsa satışı

    (b)Yeri                                      :Aşağıda tabloda taşınmazların Ada,Parsel ve Adres bilgileri   

                                                  belirtilmiştir

Madde-3:İHALENİN

    (a)Yapılacağı yer                 :Kars Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonu

    (b)Tarihi ve Saati                 :16/06/2020 Salı Günü Saat: 09:30-17:00’de                           

    (c)Usulü                              :Açık Teklif Usulü

 

Madde-4:İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

   (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları Gerekir.)

                   ( KİRALAMASI YAPILACAK YERLER) VE (ARSA SATIŞ İŞİNE DAİR YERLER)

                                   

Madde-5:İşin ihalesi 16/06/2020 günü 09:30-17:00 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde-6: İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 200 TL karşılığında İmar ve Şehircilik  Müdürlüğün’den temin edilebilinir.

Madde-7:İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

Madde-8:İhaleyle ilgili müşteri damga vergisi,karar pulu,Sözleşme damga vergisi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.

Madde-9:İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

          a)Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. 

b)Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Su,  Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

c)Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesini getireceklerdir.

d)İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2020 yılına ait olmalıdır.

          e)İhaleye katılacak özel veya tüzel kişiler, taşınmazın kullanım amacına yönelik olarak herhangi bir kamu kuruluşundan ihale ile yapım işi aldığına, ihalesinin uhdesinde kaldığına dair resmi yazıyı veya o kurumla yapılmış sözleşmenin ilk ve son sayfalarının işi aldığı kurumdan aslının aynıdır şeklinde onaylanmış bir örneğini dosyasında sunacaktır.  

Madde-10:Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

Madde-11:Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.

Madde-12:Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.

Madde-13:Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.

Madde-14:Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

Madde-15:Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

Madde-16:İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim iş günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

Madde-17:İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Madde-18:İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

Madde-19:Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.

Madde-20:Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

Madde-21:İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

Madde-22:İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.

Madde-23:İhaleyi üstleniciler Belediyemizle yapacağı Kira Sözleşmesini Noter onaylı olarak yaptırması zorunludur.yapılmadığında kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

İLAN OLUNUR.    

                                                    ( KİRALAMASI YAPILACAK YERLER)

Taşınmaz

Tapu Bilgileri

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Taşınmazın Kullanım      amacı

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

Susuz İlçesi

Çamçavuş Köyü

113 ada 52 parsel

22.683.00

7.000.00TL

7.560.00TL

Asfalt Tesisi Beton Parke Tesisi Kum Eleme Tesisi

16.06.2020

09:30

 

Susuz İlçesi

Çamçavuş Köyü

113 ada 52 parsel

13.800.00

3.000.00 TL

3.240.00TL

 

16.06.2020

09:35

 

Bozkale Köyü ÇimentoFabrikası yanı

10.309.73

3.000.00 TL

3.240.00TL

 

16.06.2020

09:40

 

MAHALLE

MEVKİ

KULLANMALANI

İŞYERİ KAPI NO

MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

105 nolu

385.00TL

16.06.2020

09:45

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

107 nolu

385.00TL

16.06.2020

09:50

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

109 nolu

385.00TL

16.06.2020

09:55

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

111 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:00

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

113 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:05

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

115 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:10

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

117 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:15

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

119 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:20

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

121 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:25

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

123 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:30

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

125 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:35

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

127 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:40

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

129 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:45

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

131 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:50

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

133 nolu

385.00TL

16.06.2020

10:55

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

135 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:00

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

137 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:05

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

139 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:10

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

141 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:15

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

143 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:20

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

145 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:25

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

147 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:30

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

149 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:35

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

151 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:40

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

153 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:45

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

155 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:50

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

157 nolu

385.00TL

16.06.2020

11:55

MERKEZ

 

Kat Otopark

Karşısı

9m2

159 nolu

385.00TL

16.06.2020

12:00

                                             (ARSA SATIŞ İŞİNE DAİR YERLER)

MAHALLE

ADA

PARSEL

(Ön Kısım)

YÜZ ÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

YENİ MAHALLE

227

23-24

A.HARFİ

7.97

B-5 MESKEN

2.590.00TL

16.06.2020

13:00

YENİ MAHALLE

226

49

A.HARFİ

6.96

B-5 MESKEN

2.262.00TL

16.06.2020

13:05

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

(Ön Kısım)

YÜZ ÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

YENİ MAHALLE

217

38

 

76.72

B-4 MESKEN

27.235.60TL

16.06.2020

13:10

YENİ MAHALLE

1731

7

268.02

A-5 MESKEN

53.604.00TL

16.06.2020

13:15

YENİŞEHİR

1563

13-14-15-16A.HARFİ

91.44

B-5 MESKEN

50.292.00TL

16.06.2020

13:20

YENİŞEHİR

1540

63

İ1.HARFİ

73.08

A-4 MESKEN

21.924.00TL

16.06.2020

13:25

YENİŞEHİR

1540

63

İ2.HARFİ

13.49

A-4 MESKEN

4.047.00TL

16.06.2020

13:30

HAFIZPAŞA

160

93

İ1.HARFİ

240.24

B-6 MESKEN

96.096.00TL

16.06.2020

13:35

HAFIZPAŞA

160

93

İ2.HARFİ

5.03

B-6 MESKEN

2.012.00TL

16.06.2020

13:40

ŞEHİTLER

231

5

A.HARFİ

10.97

B-5 MESKEN

3.839.50TL

16.06.2020

13:45

ŞEHİTLER

1520

6

A.HARFİ

6.38

A-5 MESKEN

3.828.00TL

16.06.2020

13:50

ŞEHİTLER

1520

6

B.HARFİ

7.28

A-5 MESKEN

4.368.00TL

16.06.2020

13:55

ŞEHİTLER

1514

3

İ1.HARFİ

6.76

B-4 MESKEN

4.732.00TL

16.06.2020

14:00

ŞEHİTLER

1520

5

İ1.HARFİ

8.22

A-5 MESKEN

4.932.00TL

16.06.2020

14:05

ŞEHİTLER

1520

5

İ2.HARFİ

7.17

A-5 MESKEN

4.302.00TL

16.06.2020

14:10

ŞEHİTLER

313

3

A.HARFİ

17.40

B-4 MESKEN

6.090.00TL

16.06.2020

14:15

KARACA

ÖREN

134

7

A.HARFİ

1.10

A-2 MESKEN

495.00TL

16.06.2020

14:20

ORTAKAPI

335

14

B.HARFİ

31.22

B-5 KONUT+

TİCARET

23.415.00TL

16.06.2020

14:25

ÖRNEK

476

325

İ1.HARFİ

0.13

A-5 MESKEN

32.50TL

16.06.2020

14:30

YENİ MAHALLE

227

30

A.HARFİ

5.10

B-5 MESKEN

1.785.TL

16.06.2020

14:35

AYDIN

LIKEVLER

151

84

D.HARFİ

118.53

A-4 MESKEN

20.742.75TL

16.06.2020

14:40

AYDIN

LIKEVLER

151

84

E.HARFİ

1.77

A-4 MESKEN

309.75TL

16.06.2020

14:45

AYDIN

LIKEVLER

151

84

F.HARFİ

217.02

A-4 MESKEN

37.978.50TL

16.06.2020

14:50

HAFIZPAŞA

160

123-124

A.HARFİ

63.52

TARIMKREDİ

KOPORATİF

39.700.00TL

16.06.2020

14:55

ÖRNEK

476

624

İ1.HARFİ

108.48

BL-5 MESKEN

94.920.00TL

16.06.2020

15:00

YENİ MAHALLE

201

14

A-HARFİ

115.46

A-5 MESKEN

40.411.00TL

16.06.2020

15:05

KARACAÖREN

123

5

A.HARFİ

1.104.03

A-5 MESKEN

662.418.00TL

16.06.2020

15:10

ŞEHİTLER   471

6

İ1.HARFİ

33.26

A-4 MESKEN

22.450.50TL

16.06.2020

15:15

6

İ2.HARFİ

32.55

A-4 MESKEN

21.971.25TL

16.06.2020

15:20

6

İ3.HARFİ

26.90

A-4 MESKEN

18.157.50TL

16.06.2020

15:25

6

İ4.HARFİ

20.98

A-4 MESKEN

14.161.50TL

16.06.2020

15:30

6

İ5.HARFİ

19.11

A-4 MESKEN

12.899.25TL

16.06.2020

15:35

6

İ6.HARFİ

9.04

A-4 MESKEN

6.102.00TL

16.06.2020

15:40

6

İ7.HARFİ

10.02

A-4 MESKEN

6.763.50TL

16.06.2020

15:45

6

İ8.HARFİ

7.92

A-4 MESKEN

5.346.00TL

16.06.2020

15:50

6

İ9.HARFİ

5.71

A-4 MESKEN

3.854.25TL

16.06.2020

15:55

6

İ10.HARFİ

1.38

A-4 MESKEN

931.50TL

16.06.2020

16:00

 

 

 

 

Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.