1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS 1GRUP SEL KAPANLARI İKMALİ
KARS 1GRUP SEL KAPANLARI İKMALİ

KARS 1GRUP SEL KAPANLARI İKMALİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KARS 1GRUP SEL KAPANLARI İKMALİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKars 1Grup Sel Kapanları İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/266364

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742125804 - 4742125811

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi24@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 adet sel kapanı (göleti) rezervuarında geosentetik kil kaplama yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars Köyleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 24.Bölge Müdürlüğü Örnek Mah. 36100

b) Tarihi ve saati

:

27.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “A/VIII. Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme ''fiyat'' ile ''kalite nitelik puanı'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1 Fiyat Puanı (60 Puan) (FP)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları ;

FP = (Fmin/F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

hesap sonucu bulunan FP (fiyat puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: isteklinin fiyat puanı

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: isteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 puan)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (40) tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (F) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek: 

KS-01 iş kalemi için  isteklinin teklif ettiği fiyat: 100 TL

İSteklinin toplam teklif fiyatı (F) : 2000,00-TL olsun,

Y (%oran) = ( iş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (100/2000) x 100 = 5,00

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı  % 22,5- % 23 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsur olarak değerlendirmeye alınacak iş kalemleri ve puanlama esasları

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kalemnini adı ve kısa açıklaması

isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F)oranı 

verilecek kalite nitelik puanı

1

KS-01

Her türlü zeminde her çeşit kazı yapılması

% 22,5 (eşit) ile % 23,00 (eşit) ve arasında ise

 7 Puan

2

KS-02

Dolguya malzeme serilmesi ve sıkıştırılması

% 7,00 (eşit) ile % 7,20 (eşit) ve arasında ise

5 Puan

3

KS-03

Geosentetik Kil Örtünün Serilmesi

% 40,00 (eşit) ile % 41,00 (eşit) ve arasında ise

14 Puan

4

KS-04

Geotekstil keçe serilmesi

% 2,50 (eşit) ile % 2,70 (eşit) ve arasında ise

3 Puan

5

KS-05

1,75 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması

% 7,80 (eşit) ile % 8,00 (eşit) ve arasında ise

2 Puan

6

KS-06

Çeşitli demir işleri yapılması ve boyanması

% 1,70 (eşit) ile % 1,90 (eşit) ve arasında ise

1Puan

7

KS-07

350  dozda kum ve çakıl ile yapılan beton ve betonarme betonu, yapılması 

% 8,50 (eşit) ile % 9,00 (eşit) ve arasında ise

2Puan

8

KS-08

Projedeki boyutlar ile ölçü yapılması halinde  istifsiz taş dolgu yapılması

% 0,30 (eşit) ile % 0,40 (eşit) ve arasında ise

1Puan

9

KS-09

Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması

% 0,25 (eşit) ile % 0,30 (eşit) ve arasında ise

1Puan

10

KS-10

4 atmosfer basınç dayanımlı Ø315 mm anma çaplı PE100 Boru İşleri


% 0,40 (eşit) ile % 0,50 (eşit) ve arasında ise

1Puan

11

KS-11

Ø300 mm kelebek vana temini ve montajı

% 0,30 (eşit) ile % 0,40 (eşit) ve arasında ise

1Puan

12

KS-12

350 kg çimento dozlu harçla kaba sıva yapılması

% 5,00 (eşit) ile % 5,20 (eşit) ve arasında ise

1Puan

13

KS-13

Her Türlü Ölçüm, Harita,  Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri 

% 2,00 (eşit) ile % 2,20 (eşit) ve arasında ise

1Puan

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 24.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü KARS adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 24.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Bu haber toplam 251 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.