1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS ÇAYI ISLAHI İŞİ
KARS ÇAYI ISLAHI İŞİ

KARS ÇAYI ISLAHI İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KARS ÇAYI ISLAHI İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

Kars Çayı Islahı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/415603

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742125804 - 4742125811

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi24@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

152 m betonarme konsol duvar imalatı, 152 m betonarme yarı ağırlık duvar imalatı, lastik savak ve balık geçidi imalatı, kontrol odası imalatı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars İli

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Örnek Mahallesi KARS

b) Tarihi ve saati

:

25.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-9 Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme ''fiyat'' ile ''kalite nitelik puanı'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat Puanı (FP) (60 Puan)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

FP= (Fmin/F) x 60 formulü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (fiyat puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İSteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder. 

A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 Puan)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (40) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın, isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (F) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

A.001 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat 100 TL

İSteklinin toplam teklif fiyatı (F): 2000 TL olsun,

Y (% oran) = ( iş kalemi için teklif edilen bedel /F) x 100 = (100/2000)*100= 5,00

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 3,5- %3,75arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsur olarak değerlendirmeye alınacak iş kalemleri ve puanlama esasları

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısı Açıklaması

İSteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verielecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

1

A.001

Her Türlü Zeminde Her Çeşit Kazı Yapılması

% 3,5 eşit ile % 3,75 eşit ve arasında ise

 2 Puan

2

A.002

Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (beton nakli dahil)

% 15,3 eşit ile % 15,7 eşit ve arasında ise

 6 Puan

3

A.003

250 kg Çimento Dozlu Tesfiye Harcı Yapılması (Nakliye Dahil)

% 0,6 eşit ile % 0,9 eşit ve arasında ise

 3 Puan

4

A.004

Ф8-26 mm Nervürlü Betonarme Demirlerin Bükülmesi,Yerine Konması, Nakliyesi

% 14,5 eşit ile % 15,0 eşit ve arasında ise

 4 Puan

5

A.005

Ocaktaşı İle İstifli Taş Dolgu yapılması ( Nakliye dahil)

% 2,5 eşit ile % 2,8 eşit ve arasında ise

 1 Puan

6

A.006

Anahtar Teslim Lastik Savak Yapılması ( Yükseklik 2.90 metre, genişlik 31.50 metre )

% 53,0 eşit ile % 53,5 eşit ve arasında ise

 12 Puan

7

A.007

Her Tür Dolgu Zeminin Sulanması ve Sıkıştırılması

% 0,2 eşit ile % 0,3 eşit ve arasında ise

 1 Puan

8

A.008

Çatı İmalatı Yapılması

% 0,3 eşit ile % 0,4 eşit ve arasında ise

 4 Puan

9

A.009

Projesine Uygun Dere Boyunca Korkuluk Yapılması (Harpuşta ve kaplama dahil)

% 2,5 eşit ile % 2,8 eşit ve arasında ise

 3 Puan

10

A.010

Mekanik Bazalt Kaplama Yapılması

% 5,5 eşit ile % 5,9 eşit ve arasında ise

 2 Puan

11

A.011

Her Türlü Zemin ile Her Çeşit Dolgu İmalatı Yapılması 

% 0,2 eşit ile % 0,3 eşit ve arasında ise

 1 Puan

12

N.001

Kazıdan ve Sökümden Çıkan Her Malzemenin Nakli

% 0,4 eşit ile % 0,6 eşit ve arasında ise

 1 Puan

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 (16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Bu haber toplam 471 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.