1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE YAKACAK ALIMI
KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE YAKACAK ALIMI

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE YAKACAK ALIMI

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE YAKACAK ALIMI

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

 

    :2018/455184

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56 MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742126813 - 4742233270

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

80.000 Kg Kalorifer Yakıtı Fuel-Oil 4 numara, 100.000 Kg Dökme Lpg Propangaz ,50.000 Kg Portakal Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

80.000 Kg Kalorifer Yakıtı Fuel-Oil 4 numara Kars İli Sarıkamış İlçesi Osman Yüce Kayakevi Yakıt Deposuna, 100.000 Kg Dökme LPG Propangaz Kars İli Kağızman İlçesi Spor Salonu, Kars İli Kağızman İlçesi Gençlik Merkezi ile Kars Arpaçay İlçe Spor Salonunun yakıt depolarına, 50.000 Kg portakal kömür ise Kars İli Selim İlçesi Spor Salonu ile Kars İli Selim İlçesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası İkili soyunma odasının yakıt depolarına boşaltılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Kalorifer yakıtı fuel-oil ile Dökme LPG'nin (propangazı) 02.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında İdarenin talep edeceği miktarlarda, portakal kömürün ise sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde yüklenici tarafından teslimatı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56-KARS

b) Tarihi ve saati

:

15.10.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kal-Yak Kalorifer Yakıtı Fuel-Oil 4 Numara için:

1. İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan Akaryakıt Dağıtım Yapma ve Pazarlama Lisans Belgesi

2. İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kurumunun Bayisi ise;

a) Teklif sahibinin bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi

b) Kalorifer yakıtı için istasyonlu veya istasyonsuz bayilik lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini verecektir.

 

 

 

 

Dökme Lpg Propangaz İçin;

İstekli firmalar EPDK'dan almış olduğu Bayilik lisans belgesinin aslını ve noterden tasdikli suretini,bayilik belgesi ve işletme ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifler ile vereceklerdir. Gazın Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise EPDK 'dan alınan depolama ve dağıtım şirketi olduğunu gösterir belge,Dağıtım ve Pazarlama bayisi ise EPDK'dan alınmış Bayilik lisansı,bayisi olduğu kuruluşa ait EPDK'dan alınmış belge,ayrıca istasyonlu bayilik lisansı olmalıdır.

Portakal Kömür İçin;

Katı Yakıt Satıcı Kayıt  belgesi getirilecektir 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1.İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2.İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

4.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

5.İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre Yakıt, Akaryakıt ,Kömür,Dökme Lpg Propangaz verilmesi işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56-KARS adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56-KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 1009 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.