1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2019/246844

İşin Adı

:

Kars İlinde Bulunan Tarihi Kötek Iı Ahşap Ve Ardahan İlinde Bulunan Tarihi Göle Ba Bowstring I-Iı İle Çayağzı Ahşap Köprülerinin Restorasyon Uygulaması İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

  

a) Adresi

:

Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200

b) Telefon ve faks numarası

:

4744536000 - 4742136337

c) Elektronik posta adresi

:

bol18@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Betonarme ve 2 Adet Ahşap Köprünün Restorasyonu (Demir Aksam, Beton, Taş ve Ahşap Malzeme Yenileme, Onarım, Boya İşleri ve İlave İşleri)

b) Yapılacağı Yer

:

Kars İli Sarıkamış İlçesi ile Ardahan İli Göle İlçesi ve Hanak İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

1095 (Bindoksanbeş) takvim günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

  

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS

b) Tarihi ve saati

:

13.06.2019 - 15:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.

      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

      c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.         

      ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 60 (yüzde altmış)  oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İhale konusu iş için aşağıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

ADET

POZİSYONU

MESLEKİ ÜNVANI

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1

Şantiye Şefi

Rest.Uzm.Yük.Mim./Mimar

En az 5 yıl deneyimli (1)

1

Şantiye Şefi Yard.

İnş.Yük.Müh./İnş.Müh

En az 5 yıl deneyimli (2)

1

 

Konservatör / Restoratör

En az 3 yıl deneyimli (3)

            (1) Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.

            (2) Tarihi eserlerin restorasyonu konusunda,

            (3) Ahşap konusunda,

 

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

Teknik personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır.

Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.

Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. Odası bulunmayan mesleklerde deneyim süresinin belirlenmesinde mezuniyet tarihi esas alınır.

Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak “Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış* olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon uygulamaları yapmış olmak” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

* İsteklilerin; ayrıca benzer iş olarak sunulan köprüye ait;

1. Tescil kararı ile söz konusu köprünün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur. (Kurul kararlarının noter veya ilgili kurum tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış olan örnekleri de kabul edilebilecektir.)

2. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. (Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 11/06/2018 tarih ve 502795 sayılı oluru ile yürürlüğe giren “Açık ihale usulu ile ihale edilen uygulama işlerinde Uygulanacak tip idari şartname”)

 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 600,00 TRY (AltıYüz Türk Lirası) karşılığı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS      adresinde satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

 

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

 

Bu haber toplam 559 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.