1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akçalar Köprüsü Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/381364

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4744536000 - 4742136337

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Akçalar Köprüsü Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelindeki nev'i miktarları belirtilen Akçalar Köprüsü(1x75 m, Öngermeli Basit Kirişli Köprü) işinin yapımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KARS/Arpaçay

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 420 (dört yüz yirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.08.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

KENDİ MALI OLARAK İSTENEN MAKİNE PARKI LİSTESİ :

-1 Adet Ekskavatör (Paletli, En Az 360 HP)

-2 Adet Damperli Kamyon (En Az 20 ton kapasiteli)

-3 Adet Transmikser (En Az 8 metreküplük)

-1 Adet Beton Santrali (En Az 90 metreküp/saat)

-1 Adet Beton Pompası (90 metreküp/saat ve Bom uzunluğu En Az 42 metre)

-2 Adet Motopomp (En Az 6 inç emiş hortumlu)

Aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. 

Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği' nde yer alan A-I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ "  kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE DERE YATAĞINDA YAPILACAK SERVİS YOLU KAZILARININ YAPILMASI (SATHİ KAPLAMA,SIYIRMA,ZAYIF ZEMİN KAZILARI VE NAKLİYELERİ,DOLGUYA GİDECEK VEYA DEPOYA GİDECEK KAZININ NAKLİYESİ V.B. HER ŞEY DAHİL FİYATI)

3,616%

5,424%

2,26

HER CİNS KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDA GETİRİLECEK MALZEMENİN YOLA NAKLİ V.B. HER ŞEY DAHİL FİYATI)

5,208%

7,812%

3,25

DOLGU ALTINA MAKİNE İLE OCAK TAŞINDAN İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI(HER TÜRLÜ MALZEME NAKLİ,İŞÇİLİK VB.DAHİL PAÇAL FİYAT)

1,688%

2,532%

1,05

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI

1,4705%

2,1625%

0,87

HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ SUDA HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELİNİN(KÖPRÜLER HARİÇ) KAZILMASI

0,4675%

0,6875%

0,28

HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON( C16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)

0,3145%

0,4625%

0,19

HER TÜRLÜ İNŞAAT (KÖPRÜLER HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

2,48%

3,72%

1,55

MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ)

0,0595%

0,0875%

0,04

KURUDA VEYA SUDA 2,5 M DEN FAZLA GENİŞLİKTE KANAL KAZISI YAPILMASI(NAKLİYE VB HER ŞEY DAHİL)

0,272%

0,4%

0,16

Ø80 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ İÇİN)(CİDAR KALINLIĞI 9,5 CM)(ÇİMENTONUN BEDELİ;YÜKLENMESİ,BOŞALTILMASI VE İSTİFİ,ÇİMENTO,KUM VE ÇAKILIN İŞ YERİNE TAŞINMASI,BÜZ TEMEL TABANINA KONACAK SEÇME MALZEME VEYA BETON TABAKASI YAPILMASI DAHİL FİYATI)

0,187%

0,275%

0,11

HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)

5,72%

8,58%

3,57

KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)

0,578%

0,85%

0,34

KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

13,304%

19,956%

8,31

BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 32 MM.LİK NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ NAKLİYESİ VE İŞÇİLİĞİ (HERŞEY DAHİL)

23,92%

35,88%

14,95

KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ(ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C45/55 HAZIR BETON HARCI)

4,608%

6,912%

2,88

YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ(0,6 İNC HALAT)(TİP 270 ) YERLERİNE KONULMASI,GERİLMESİ,GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ İLE YÜKLENMESİ, İŞ YERİNE NAKLİ

6,184%

9,276%

3,86

KILIF BORUSU TEMİNİ

0,136%

0,2%

0,08

PREFABRİK KİRİŞLERİN İŞ BAŞINA TAŞINMASI VE YERLERİNE KONULMASI

2,752%

4,128%

1,72

NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI (İÇİ ÇELİK FRETLİ)

1,6065%

2,3625%

0,94

KÖPRÜLERDE 0-80 MM. BOYUNA HAREKET KAP. SABİT ANKR. KAUÇUK CONTALI, SICAK HAD.EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF,SU GEÇ. TİP GENLEŞME DERZİ YAP. VE YERİNE KONULMASI

0,7055%

1,0375%

0,42

KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI

0,323%

0,475%

0,19

PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI,YERİNE KOYULMASI VE BOYANMASI (NAKLİYE VB. HER ŞEY DAHİL)

0,748%

1,1%

0,44

Ø150 MM.LİK PVC BORUSU TEMİNİ,İŞ BAŞINA TAŞINMASI VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,153%

0,225%

0,09

KATRAN BADANA

0,136%

0,2%

0,08

KÖPRÜLERDE DÖŞEME, KİRİŞ, BAŞLIK KİRİŞİ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ (KOMPOZİT KÖPRÜLER HARİÇ)

0,68%

1%

0,4

KÖPRÜ KENAR AYAKLARININ ARKASINA İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞ NAKLİ DAHİL)

0,8245%

1,2125%

0,49

PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATININ YIKILMASI(DEPOYA GİDECEK MALZEMENİN NAKLİ DAHİL FİYATI)

0,2125%

0,3125%

0,13

OCAK TAŞINDAN İSTİFLİ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI İLE YOL DOLGU ETEĞİNE İSTİFLİ TAHKİMAT YAPILMASI (%50'Sİ 500 KG'DAN BÜYÜK TAŞLARLA)(TAŞ NAKLİ DAHİL)

2,096%

3,144%

1,31

FONTTAN IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI(MALZEME,HER TÜRLÜ İŞÇİLİK VE NAKLİYE DAHİL)

0,0595%

0,0875%

0,04

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
180 (yüz seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N=1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

 

Bu haber toplam 2068 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.