1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. MAKİNE TEÇHİZAT
MAKİNE TEÇHİZAT

MAKİNE TEÇHİZAT

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

A+A-

MAKİNE TEÇHİZAT

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Makine Teçhizat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/395247

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sehitler Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi, Rektörlük Hizmet Binasi,Kat: 6 36100 Üniversite Kampusu KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742251168 - 4742251166

c) Elektronik Posta Adresi

:

imidab@kafkas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ayrıntıları İdari Şartnamenin ek kısmında yer alan 7 kısım 10 Kalem Makine Teçhizat 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kafkas Üniversitesi / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı / Şehitler Mahallesi, Ahmet Aslan Caddesi / Üniversite Kampüsü / K A R S

c) Teslim tarihi

:

İstekliler; 7 kısım 10 kalem makine teçhizattan uhdelerinde kalan kısımları, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 120 gün içerisinde Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Laboratuvarlarına sağlam, kurulu ve çalışır vaziyette teslim edeceklerdir. Teslimat en son 31.12.2018 tarihine kadar olabilecek olup, 2019 yılına sarkamayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS

b) Tarihi ve saati

:

16.08.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d)Alım konusu maliın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil belgesi(Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim izin belgesi,

Aday veya istekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklilerce; 7 kısım 10 kalemden oluşan makine teçhizattan  teknik şartnamelerinde istenen ve teklif ettikleri kısımlardan  için;

a)Teknik servis için TSE'den alınmış " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi,

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan " Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi",

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan " Garanti Belgesi" ibraz edilecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklilerce;

1)Söz konusu 7 kısım 10 kalem makine teçhizatın her bir kısmı için TSE Belgesi ibraz edilecek olup, TSE Belgesine sahip olmayan kısımlar için ise CE Belgesi teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir. TSE Belgesinde ise teklif ettiği markalar yer almalıdır.

2) 7 kısım 10 kalem makine teçhizattan teklif edilen kısımlar için fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalı, garanti bitiminden itibaren de teknik şartnamelerinde belirtilen süreler kadar  ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi verilmeli ve bu durum yazılı bir deklarasyona bağlanmalıdır. (Teknik Şartnamelerinde 1 yıl üretici firma garantisi istenen cihazlar için ise 1 yıl üretici firma garantisi aranacaktır.)

3) 7 kısım 10 kalem makine teçhizattan teklif edilen kısımlar için Yetkili Bayilik veya Distribütörlük Belgesi teklif zarfında ibraz edilecektir. Distribütör firmanın ise TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği Belgesi teklif zarfında bulunmalıdır.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerce; 7 kısım 10 kalemden oluşan makine teçhizattan  teknik şartnamelerinde istenen ve teklif ettikleri kısımlar için;

a)Teknik servis için TSE'den alınmış " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi,

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlğınca verilmiş olan " Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" ,

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan " Garanti Belgesi" ibraz edilecektir.

d) Söz konusu 7 kısım 10 kalem makine teçhizat alımı ihalesinde yer alan makine teçhizatta yerli ürün lehine %15'lik fiyat avantajı uygulanacağından; Şayet teklif edilen ürünün yerli malı olduğu ve fiyat avantajından faydalanılmak isteniyorsa, bu durum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce; söz konusu 7 kısım 10 kalemden oluşan makine teçhizattan teklif edilen her bir kısma ait prospektüs/kataloglar ile isteklilere ait antetli kağıda yazılmış, orijinal katalog üzerinden Teknik Şartnamelerin her maddesinin cevaplandırıldığı " Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa istekli firmanın o kısmı içeren teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Söz konusu teknik şartnameye uygunluk belgesi istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 935 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.