1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. SULAMA TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
SULAMA TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

SULAMA TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

SULAMA TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arpaçay Ovası Sulaması 2 Kısım Tamamlama İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/369486

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742125804 - 4742125811

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Arpaçay Ovası Sulaması 2 Kısım Tamamlama İnşaatı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4710 ha sulama sahasında gerekli klasik sulama şebekesi ve müştemilatlarının yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kars İli Arpaçay İlçesi ve köyleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.08.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - KARS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan AIX Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 60

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Kaplamalı veya Kaplamasız Kanal, Sanat Yapıları ( ASG, ÜSG, Galeri vb.) ve Hendek Kazısı ve Her Türlü Kazı Yapılması

8%

12%

4

Kazılardan, Ocaktan veya Depo alanından Elde Edilen Geçirimli/Geçirimsiz Malzeme ile Dolgu Yapılması

1,7%

2,2%

1

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C16/20 Beton veya Betonarme Betonu Yapılması

40%

44%

17

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C20/25 Beton veya Betonarme Betonu Yapılması

3%

3,5%

1

İşletme Bakım Yolu Yapılması

1,5%

2,5%

1

Ø 80 cm İç Çapında Tek Büz İle Yapılan Büzlü Geçitlerin Memba Ve Mansap İmalatlar

1,75%

2,25%

1

Ø 40 cm İç Çapında (Cidar Kalınlığı 5.5 Cm) Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Temin edilmesi ve Döşenmesi

4%

7%

2

Büzlü Geçit ve Prizlerde Gömlek Betonlu Ø80 cm İç Çapında d=9.5 cm.Cidar Kalınlığında Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Temin edilmesi ve Tek büz Döşenmesi

1,5%

2%

1

Ø 40 Cm İç Çapında Büz İle Yapılan Hazır Beton ile Çitçi Arkı Prizi Memba Ve Mansap İmalatları

10%

15%

5

Ø 40 Cm İç Çapında Tek Büz İle Yapılan Sabit Yüklü Orifsli Tekli Priz Memba ve Mansap İmalatları

3%

5%

2

Giriş Izgarası Her Türlü Demir Kapak, Kapak Kaldırma ve Sızdırmazlık Tertibatı Yapılması; Yerine Monte Edilmesi

5%

10%

3

Kazıdan veya Ocaktan veya Depodan Alınan Her Türlü Malzemenin Her Mesafedeki Depo veya Dolgu Mahalline Taşınması

3%

7%

2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

116.07.2015 TARİH VE 29418 SAYILI RESMİ GAZETEDE C ÇEŞİTLİ iLANLAR KISMINDA Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. Bu nedenle "N" katsayısı 1,00 alınmıştır

 

Bu haber toplam 2434 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.