1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

A+A-

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2019 YILI 42 KALEM BİYOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/523168

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 YILI 42 KALEM BİYOMEDİKAL TIBBI CİHAZ ALIM İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ, SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ, ARPAÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ AKYAKA ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ , SARIKAMIŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAĞIZMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ, DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ.

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR 60 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.6. KALEM İÇİN 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YUSUFPAŞA MAH. HAYDARALİYEV CAD. NO:34 KARS/ MERKEZ

b) Tarihi ve saati

:

28.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

           İSTEKLİLERİN T.C. İLAÇ VE VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)'YE KAYITLI OLMASI VE ALIM YAPILACAK OLAN TIBBİ CİHAZIN DA TİTUBB'DA VE/VEYA  ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)'DE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR.

           ÜZERİNDE MAL KALAN İSTEKLİ SÖZLEŞMEDE HUAP PROGRAMI VEYA ÜTS'DE HAZIRLAYACAKLARI TEKLİFLERİN XML FORMATINDA HAZIRLAYARAK ELEKTRONİK ORTAMDA (CD) SÖZLEŞME İMZA AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

       TEKLİF ETTİKLERİ MAL/ MALLARIN KAPSAM DIŞI OLMASI DURUMUNDA TİTUBB VEYA ÜST KAYDI ARANMAYACAKTIR. FİRMANIN KAPSAM DIŞI BEYANI YETERLİ OLACAKTIR.

 

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İSTEKLİ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İSTEKLİLERİN, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ  BANKASINA VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGELER 

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİKLERİ MALZEMELER İÇİN İSTEKLİ TEDARİKCİ İSE T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ  BANKASINDAN VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE) KAYITLININ TEDARİKÇİ NUMARASINI GÖSTERİR BELGEYİ, İSTEKLİ BAYİ İSE T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ  BANKASINDAN VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE) KAYITLI VE KENDİSİNE TEDARİKÇİ TARAFINDAN VERİLEN BAYİ TANIMLAYICI NUMARASINI GÖSTERİR BELGEYİ SUNACAKTIR.

İSTEKLİLERİN YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN İÇERİĞİNİ VE / VEYA AÇIKLAMALARI T.C .İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASININ  VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNİN) RESMİ WEB SİSTEMİNDE YAPILACAK SORGULAMALARIN ÇIKTIKLARI İHALE DOSYALARINDA SUNACAKTIR.

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLERE TEKLİF VEREN İSTEKLİLER İHALE DOSYASINDA ''TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ, VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İNVİTRO) TIBBİ TANI  CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ'' KAPSAMI DIŞINDA OLDUKLARINA İSTEKLİ VEYA TEDARİKÇİ TARAFINDAN YAZILI BEYAN VERİLECEKTİR; KAPSAM DIŞI OLDUGU T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BELGESİ VEYA NOTER ONAYLI FİRMA BEYANI SUNULMALIDIR.

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERE AİT TİTUBB KOD NUMARALARINI TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELDE VEYA AYRI BİR LİSTE HALİNDE İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.

TEKLİF VEREN FİRMA TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ MADDELERİ TEK TEK CEVAPLAYARAK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ HAZIRLAYACAKTIR.İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETİKLERİ ÜRÜNLERİN CD VEYA KATALOĞ İHALE DOSYASINDA SUNMASI GEREKMEKTEDİR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE/ VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN BİYOMEDİKAL CİHAZ VE HER TÜRLÜ TIBBİ CİHAZ ALIM İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

 14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 333 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.