1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR
TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

A+A-

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI TIBBİ GAZ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/619968

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI TIBBİ GAZ ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

OKSİJEN GAZI %99.5 SAFLIK (56.350 M3) TIBBİ GAZ KARBONDİOKSİT GAZI %99.99 SAFLIK (140 KG) SENTETİK KURU HAVA (1000 M3) TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ NİTROJEN(N2) %99.99 SAFLIK (400 LT) TIBBİ GAZ AZOT PROTOKSİT(N2O) GAZI %99.0 SAFLIK (1600 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ(112 VE AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ) VE BAĞLI HARAKANİ, KAĞIZMAN, SARIKAMIŞ, ARPAÇAY, DİGOR, SELİM DEVLET HASTANELERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR. İDARELERİN İHTİYAÇLARINA BİNAEN SÖZLEŞME SÜRESİNCE PEYDER-PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR. İDARELERİN İHTİYAÇ SİPARİŞLERİNE MÜTEAKİP SİPARİŞİN TAMAMI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SAATLER İÇERİSİNDE İDARELERCE GÖSTERİLEN DEPOYA İRSALİYESİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme yapılmasına müteakip 5 iş günü içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.12.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kars İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İSTEKLİ ÜRETİCİ FİRMA İSE SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ İZİN BELGESİNİ, İSTEKLİ YETKİLİ SATICI İSE SAĞLIK BAKANLIĞI VE/VEYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINMIŞ MEDİKAL GAZ DEPOLAMA VE DAĞITIM GEÇİCİ İZİN  BELGESİNİ İBRAZ EDECEKTİR.
İSTEKLİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN ALINMIŞ MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ BULUNACAKTIR.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ BULUNACAKTIR.( İHALE TARİHİNDE VİZESİ OLMAYANLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

A) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
B) ADAY VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU
C) ADAY VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN MEDİKAL GAZ TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN TÜP DOLUMU  İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 3207 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.