Taşınmaz mal satışı yapılacak

Taşınmaz Mal Satış İlanı
KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARS

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz malın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, 45. madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini yazılı veya sözlü olarak belirtmeleri suretiyle, 05/12/2023 tarihinde aşağıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS adresinde satışı yapılacaktır.

Taşınmaz malın bulunduğu;

SIRA NOMAHALLE/ İLÇE/İLCİNSİADA/PARSEL NOYÜZ ÖLÇÜMÜ (m2)HİSSE ORANITAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE SAATİİHALE TARİHİ
1Karaağaç Mahallesi Merkez/IĞDIRArsa3407/12364,321/1728.640,0022.000,0014:0005.12.2023
Salı


1-Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
b) T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
c) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi
b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d)Vergi Levhası
C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminata ait alındı belgesi veya süresiz geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ve 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Türkiye’de tebligat için Adres Beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
d) İhale Dosyası Alındı Belgesi
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır.)
3- Teklif Mektubu ve Taahhütname (İstekliler tarafından gerekli bilgiler doldurulup imzalanacaktır.)
4- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
5- İhale dokümanı 1.050,00 TL (Bin Elli Türk Lirası) olup İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. Bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı almayanlar ihaleye teklif veremezler.
6- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
7- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933740