Taşınmazın satışı yapılacak

İLAN

SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞINDAN

(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoTaşınmaz NoMahalle/KöyMevkiiAda NoParsel NoCinsiYüzölçümü (m2)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmin Edilen Bedel(TL.)Geçici Teminat Bedeli (TL.)İhale
TarihiSaati
136060110014Alisofu KöyüKaraçayır13012Ham Toprak3.922,42Tamİmarsız31.500,003.150,0030.11.202310.00
236060111027Boyalı KöyüKöyiçi1331Ham Toprak4.709,73Tamİmarsız189.000,0018.900,0030.11.202310.30
336060110464Yeniköy KöyüÇomar11428Tarla3.943,47Tamİmarsız9.858,00985,8030.11.202311.00
436060110463Yeniköy KöyüÇomar11429Tarla5.424,24Tamİmarsız13.561,001.356,1030.11.202311.10
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen 4(Dört) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Sarıkamış Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Servis Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhalelerle ilgili şartnameler mesai saatleri içinde Sarıkamış Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri(ikametgâh) belgesi, nüfus cüzdanı sureti, T.C. kimlik numarası ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektuplarını(Teminat mektubunun 2886 sayılı Kanuna göre hazırlanmış süresiz, limit dâhilinde ve ilgili banka şubesinin teyit yazısı ile birlikte getirilmesi gerekmektedir.), gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter tasdikli vekâletnameyle,
b) Tüzel kişilerde ise; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin noter tasdikli yetki belgesi ile geçici teminata ilişkin belgeyle birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda bulunması gerekmektedir.
4-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5(Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5-Satış bedelinin taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde satış bedelinin en az 1/4‘i peşin kalanı en fazla 2 yılda ve taksitlerle kanuni faizi uygulanmak suretiyle ödenmesi mümkündür.
6-Posta yolu ile başvuruda bulunacak kişilerin/tüzel kişiliklerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri tekliflerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7-Taşınmazın ihale satış bedeli üzerinden 5.000.000-TL.'ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000-TL.'den 10.000.000-TL.'ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000-TL.'yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
8-İhalelere ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ile www.kars.csb.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.
9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. GSM: 0(474) 413 40 22.

İlan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01932826