YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KARS İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- İl Encümeninin 14.11.2023 tarih ve 100 sayılı kararına istinaden İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 303 ada, 21 nolu parselde taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Kars İl Özel İdaresine ait Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu, Halitpaşa Mahallesi 517 ada, 226 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Aydın Tanrıverdi Ortaokul Binası, Arpaçay İlçesi Bahçeler mahallesi 109 ada, 1 nolu parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Arpaçay Anadolu Lisesi (Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi) öğrenim binası ve pansiyonu, Bayrampaşa Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerindeki 121 ada, 116 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Kars İl Özel İdaresine ait 19 daireli A ve B blok lojman binalarının yıkım işi yıkımından çıkarılacak malzemeye karşılık satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince 12.12,2023 Salı günü saat 14.00’da yapılacaktır.

2-Yukarıda belirtilen yapıların yıkım hizmet bedeli ile yıkımdan çıkacak enkaz maliyetine karşı satış ihalesidir. İhaleye esas enkaz bedeli 6.018.155,56 TL dir. Yıkım hizmet maliyeti ise 5.791.017,77 TL ye esas muhammen bedel 227.137,79 TL dir.

3- Yıkım işi geçici teminatın yıkım işi hizmet maliyeti 5.791.017,77 TL nin %20 olan 1.158.203,554 TL dir.

Geçici teminat nakit olarak KARS İL ÖZEL İDARESİ T.C ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBESİNDEKİ TR 82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Veya süresiz banka teminat mektubu alınacaktır. İhaleye esas muhammen bedel 227.137,79 TL dir. Bu bedel üzerinden açık artırma yapılacaktır, ayrıca ihale yıkım hizmet bedeli toplam hizmet bedeli 5.791.017,77 TL olup artı KDV dir.

4- ihale yıkım hizmet bedeli 5.791.017,77 TL nin %50 si olan 2.895.508,885 TL tek sözleşmede son 15 yıl içinde düzenlenmiş olan yıkım iş deneyim belgesi komisyona sunulması zorunludur.

5- Resmi gazetede yayınlanan binaların yıkılması hakkında yönetmelik kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve taşra teşkilatlarınca düzenlenmiş yıkım işleri müteahhitliği yetki belgesi (Y1-Y2-Y3 ) den herhangi birini belirtmesi gerekli.

6- Yıkılacak binaların tüm güvenlik önlemlerinin ve gerekli izinlerin alınarak yapılması zorunludur. Yıkılacak binaların enkazı ve bunların hurda malzemeler karşılığında yıkımı gerçekleştirilecek olup hurda malzemeler ve yıkımı gerçekleştiren kişi /firma ait olacak. Enkaz ve hurda malzemenin taşınması kişi/firmaya ait olacak.

7- Yıkılacak binalarla ilgili tekrar şartname alınması zorunlu olup yıkımı yapılacak olan söz konusu binaların teknik şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İhale, İl Encümenince, Kars İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesi dış kapı no: 12/1 de bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 12.12.2023 Salı günü saat 14.00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

9- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Gerçek Kişiler için;

a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,

b) Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Onaylı imza sirküleri,

d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,

e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f) Vergi mükellefi olup olmadığına ilişkin resmi belge,

Vergi Mükellefi ise;

f1) Bağlı olduğu vergi dairesi

f2) Vergi kayıt numarası

f3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

g) İmzalanmış şartname metni,

Tüzel Kişiler için;(Kooperatif, vakıf, dernek, şirket, kamu hizmeti gören noterlikler vb.)

a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri ve yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

c) Vergi mükellefi olup olmadığına ilişkin resmi belge

Tüzel kişilik vergi mükellefi ise;

c1) Bağlı olduğu vergi dairesi

c2) Vergi kayıt numarası

c3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

d)İmzalanmış şartname metni,

e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f) Onaylı imza sirküleri

g ihalelerden yasaklı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu (kik) resmi internet sitesinden yasaklı sorgulama sayfasından sorgu çıktı belgesi (ihale günü tarihli)

İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.

10- İhaleye iştirak edenler şartnamedeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

11- Posta İle yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13- Son müracaat tarihi 12.12.2023 Salı günü saat 14.00’a kadardır.

14: İstekliler söz konusu ihaleye katılmak istiyorlarsa yukarda belirtilen ihale katılım şartlarını taşıyan belgeleri ve yıkım işi için geçici teminat bedelini işin adını belirtecek şekilde yatırmaları ve dekont veya banka teminat mektubunu da dosya içerisinde teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934244